ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ, നമ്പറുകൾ, ജാക്ക്‌പോട്ടുകൾ

ജനപ്രിയ ലോട്ടറികൾ

പവർബോൾ

ശനിയാഴ്ച, ജൂൺ 12, 2021

 • 8
 • 25
 • 34
 • 38
 • 41
 • 10
പവർ പ്ലേ: 3X
31 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ

അടുത്ത ഡ്രോ

ശനി, ജൂൺ 19, 2021

52 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ
മെഗാ മില്യൺസ്

വെള്ളിയാഴ്ച, ജൂൺ 11, 2021

 • 4
 • 43
 • 56
 • 63
 • 68
 • 13
മെഗാപ്ലിയർ: 4X
20 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ

അടുത്ത ഡ്രോ

വെള്ളി, ജൂൺ 18, 2021

30 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ
യൂറോ മില്ല്യൺ

വെള്ളിയാഴ്ച, ജൂൺ 11, 2021

 • 09
 • 17
 • 21
 • 33
 • 39
 • 07
 • 11
യൂറോ 30.38 ദശലക്ഷം

അടുത്ത ഡ്രോ

ചൊവ്വ, ജൂൺ 22, 2021

യൂറോ 40 ദശലക്ഷം
യൂറോജാക്ക്പോട്ട്

വെള്ളിയാഴ്ച, ജൂൺ 04, 2021

 • 13
 • 17
 • 26
 • 49
 • 50
 • 01
 • 07
യൂറോ 10 ദശലക്ഷം

അടുത്ത ഡ്രോ

വെള്ളി, ജൂൺ 25, 2021

യൂറോ 47 ദശലക്ഷം

ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോട്ടറി ജാക്ക്‌പോട്ടുകൾ (ആ നിമിഷത്തിൽ)

കാലിഫോർണിയ

ശനിയാഴ്ച, ജൂൺ 19, 2021

56 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ

മൾട്ടി-സ്റ്റേറ്റ്

ശനിയാഴ്ച, ജൂൺ 19, 2021

52 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ

ക്രൊയേഷ്യ

വെള്ളിയാഴ്ച, ജൂൺ 25, 2021

യൂറോ 47 ദശലക്ഷം

ശനിയാഴ്ച, ജൂൺ 19, 2021

യൂറോ 42.9 ദശലക്ഷം

മൾട്ടി-സ്റ്റേറ്റ്

വെള്ളിയാഴ്ച, ജൂൺ 18, 2021

30 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ

പവർബോൾ

52 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ!

അടുത്ത നറുക്കെടുപ്പ്: 19 ജൂൺ 2021 ശനിയാഴ്ച